Voorwaarden

Guidesty - Algemene voorwaarden

Welkom op de officiële website van Guidesty, gevestigd op https://www.guidesty.com ("Website"). Guidesty is een vennootschap met hoofdkantoor in [Locatie, Stad/Land] ("Guidesty"). Onze website is ontworpen om gebruikers ("Gebruikers") te helpen bij het efficiënt plannen van hun reizen.

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Guidesty en haar Gebruikers.

DOOR HET REGISTRATIEFORMULIER IN TE VULLEN EN DE INTENTIE UIT TE KENNEN OM DE DIENST GELEVERD DOOR GUIDESTY ("Service") TE GEBRUIKEN, GAAN GEBRUIKERS ERMEE AKKOORD DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN, BEGREPEN EN GEACCEPTEERD ZIJN, INCLUSIEF EVENTUELE WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID IN DE loop van de tijd. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR GUIDESTY WORDEN AANGEBODEN.

Houd er rekening mee dat Guidesty geen reisbureau, touroperator of aanbieder van reis- of toeristische diensten is en niet valt onder de wetten die van toepassing zijn op die entiteiten. Gebruikers moeten elke actie of verklaring vermijden die anders doet vermoeden.

1. De diensten

1.1 Algemeen

Guidesty biedt een website aan waarmee gebruikers hun reisplannen vrijelijk kunnen optimaliseren. In het bijzonder helpt Guidesty Gebruikers bij het creëren van op maat gemaakte reisplannen, waaronder:

 • Activiteiten: gebruikers kunnen verschillende activiteiten verkennen en selecteren die beschikbaar zijn op hun bestemming. Guidesty helpt deze activiteiten te organiseren op basis van de voorkeuren van de gebruiker en budgetoverwegingen.
 • Accommodaties: Gebruikers kunnen hun accommodatiegegevens opgeven om activiteiten rond deze locatie efficiënt te organiseren.
 • Maaltijden: gebruikers kunnen hun maaltijden plannen op basis van hun persoonlijke smaak en budget. Guidesty kan restaurants voorstellen die voldoen aan de dieetvoorkeuren en beperkingen van de Gebruiker. Houd er rekening mee dat Guidesty niet aansprakelijk is voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit de tijdens uw reis gekozen maaltijden.

1.2 Aanvullende diensten

 • Sociale media-integratie: gebruikers kunnen media met betrekking tot hun reisbestemmingen uploaden, waardoor Guidesty hun reizen beter kan organiseren. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het recht hebben om deze inhoud te delen.
 • Deel uw plan: gebruikers hebben de mogelijkheid om hun reisplannen te delen met anderen binnen de Guidesty-gemeenschap door zich aan te melden via de functie Community Trips.

1.3 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor alle beslissingen die worden genomen met betrekking tot hun reisschema, afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Guidesty is niet aansprakelijk voor gemaakte keuzes met betrekking tot activiteiten, accommodaties of maaltijden.

1.4 Samenwerkingsperiode

De medewerking bij het organiseren van de reisplannen is slechts beschikbaar voor een beperkt aantal dagen zoals overeengekomen door partijen.

2. Toegang en registratie

Om Guidesty's Diensten te gebruiken, moeten Gebruikers:

 • Inloggen: gebruikers kunnen inloggen met hun Google-account.
 • Akkoord met de voorwaarden: gebruikers moeten deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid accepteren.

2.2 Nauwkeurige informatie

Gebruikers moeten tijdens de registratie nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige informatie verstrekken en deze informatie actueel houden.

2.3 Recht om toegang te weigeren

Als door Gebruikers verstrekte informatie vals, onnauwkeurig of onvolledig blijkt te zijn, of als er redelijke gronden zijn om de authenticiteit van de informatie in twijfel te trekken, behoudt Guidesty zich het recht voor om de toegang tot de Website en Diensten te weigeren, zowel nu als in de toekomst. .

2.4 Account aanmaken

Gebruikers kunnen een account aanmaken met behulp van Google Authenticator ("Account").

2.5 Accountbeveiliging

Gebruikers moeten hun accountgegevens vertrouwelijk houden en de toegang niet delen met anderen. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder hun Account worden uitgevoerd. Elk ongeoorloofd gebruik van het Account moet onmiddellijk aan Guidesty worden gemeld via e-mail op info@guidesty.com.

3. Boekingsproces

3.1 Boekingen van derden

Gebruikers moeten begrijpen en accepteren dat boekingen voor activiteiten, hotels of restaurants via websites van derden moeten worden gedaan. Hoewel Guidesty gebruikers naar deze platforms van derden kan verwijzen, ontstaat er geen juridische relatie met hen. Eventuele juridische transacties vinden rechtstreeks plaats tussen de gebruiker en de site van derden, en Guidesty is niet aansprakelijk voor deze interacties.

3.2 Boekingen afhandelen

Alle boekingen, annuleringen of wijzigingen in reserveringen voor activiteiten, hotels of maaltijden moeten via deze derde partijen worden afgehandeld. Guidesty is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke boeking of annulering van deze diensten, aangezien dit geen deel uitmaakt van de diensten die Guidesty levert.

4. Garanties en beperking van aansprakelijkheid

4.1 Platformgebruik

Guidesty biedt een platform om gebruikers te helpen bij het plannen van hun reizen, maar is niet betrokken bij de daadwerkelijke diensten die via kanalen van derden worden geboekt.

4.2 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers erkennen dat zij de diensten van Guidesty op eigen risico gebruiken. Guidesty is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen, inclusief winstderving of andere schade die gebruikers kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden.

4.3 Geen reisdiensten

Het is belangrijk dat gebruikers begrijpen dat Guidesty geen rechtstreekse reis- of toeristische diensten aanbiedt. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van hun reisplannen. De rol van Guidesty beperkt zich tot het bieden van een platform voor informatie en reisorganisatie. Daarom kan Guidesty niet aansprakelijk worden gesteld voor acties of tekortkomingen van derden, inclusief persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere schade die voortvloeit uit gebruikersinteracties met diensten van derden.

4.4 Aansprakelijkheidslimiet

Mocht Guidesty aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die verband houdt met het gebruik van de website of haar diensten, dan zal de totale aansprakelijkheid niet hoger zijn dan USD 1.000.

5. Gebruikersverplichtingen

5.1 Legaal en verantwoord gebruik

Gebruikers moeten de website op verantwoorde en legale wijze gebruiken, waarbij ze zich moeten houden aan de wetten van het rechtsgebied van waaruit ze de website bezoeken, en aan algemene ethische normen. Van gebruikers wordt verwacht dat zij deze voorwaarden strikt naleven.

5.2 Verboden activiteiten

Gebruikers mogen hun account of de website niet gebruiken om zich bezig te houden met illegale activiteiten die de rechten en belangen van derden kunnen schaden of die de functionaliteit van de website en haar diensten kunnen schaden of aantasten. Gebruikers mogen zich ook niet bemoeien met het gebruik van de website door andere gebruikers.

5.3 Aansprakelijkheid voor overtredingen

Gebruikers zullen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit hun schending van deze voorwaarden. Guidesty aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van onrechtmatig gebruik of toegang door derden.

5.4 Specifieke verbodsbepalingen

Gebruikers gaan er specifiek mee akkoord om het volgende niet te doen:

 • Een deel van de website wijzigen of aanpassen, de functies ervan omzeilen of uitschakelen;
 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of regelgeving inzake gegevensbescherming;
 • De website gebruiken om anderen te beledigen, te belasteren, te intimideren of lastig te vallen;
 • Toegang tot de e-mailaccounts van andere gebruikers;
 • Virussen of schadelijke software introduceren die de website of de systemen van anderen kunnen beschadigen.

5.5 Overtredingen melden

Gebruikers kunnen andere gebruikers rapporteren die volgens hen deze algemene voorwaarden schenden. Op dezelfde manier kunnen gebruikers misbruik of schendingen aan Guidesty melden door een e-mail te sturen info@guidesty.com. Guidesty zal dergelijke rapporten beoordelen en passende maatregelen nemen, inclusief mogelijke verwijdering of schorsing van gebruikers van de website. Guidesty behoudt zich tevens het recht voor om inhoud die illegaal of aanstootgevend is te verwijderen zonder voorafgaande of daaropvolgende kennisgeving.

6. Schadeloosstelling

6.1 Vrijwaring van gebruikers

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemmen Gebruikers ermee in om Guidesty te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit:

 • Elke schending of vermeende schending door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden of enige hierin gemaakte verklaringen;
 • Elke handeling of nalatigheid van de Gebruiker die de toepasselijke wetgeving schendt;
 • Elke claim die voortvloeit uit de planning of uitvoering van activiteiten, hotels of maaltijden die resulteert in persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere verliezen;
 • Elke claim met betrekking tot onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of misleidende informatie verstrekt door de Gebruiker en gebruikt op het Guidesty-platform, tenzij deze rechtstreeks voortvloeit uit de fouten van Guidesty bij het publiceren van dergelijke informatie;
 • Elke claim die voortvloeit uit vertragingen, annuleringen of andere situaties buiten de controle van Guidesty;
 • Elk misbruik van persoonlijke gegevens door de Gebruiker, inclusief inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op en op de website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Guidesty. Gebruikers krijgen geen rechten om het intellectuele eigendom te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guidesty.

7.2 Geen afstandsverklaring

Toegang tot de Website houdt geen afstand of overdracht van intellectuele eigendomsrechten in. Ongeoorloofd gebruik, inclusief wijziging, kopiëren of distributie van de inhoud van de website, is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guidesty.

7.3 Rechten op gebruikersinhoud

Gebruikers die inhoud uploaden of delen via de Website beweren dat zij over de noodzakelijke rechten beschikken om dit te doen en vrijwaren Guidesty van alle claims met betrekking tot de wettigheid of eigendom van dergelijke inhoud. Gebruikers verlenen Guidesty een gratis, exploiteerbaar recht om de inhoud die via de Website wordt aangeboden, te gebruiken.

7.4 Delen op sociale media

Gebruikers kunnen hun gebruikersnamen en inhoud op sociale media delen, zoals TikTok-video's of Instagram-reels gerelateerd aan hun diensten of reizen georganiseerd via Guidesty, voor mogelijke promotie op de platforms van Guidesty. Guidesty is echter niet verplicht om door gebruikers ingediende inhoud te gebruiken.

8. Gegevensbescherming

8.1 Privacyverplichting

Guidesty verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers en persoonlijke informatie te beschermen. Gebruikers kunnen het privacybeleid van Guidesty raadplegen voor details over gegevensverzameling en beschermingspraktijken.

8.2 Gegevens delen

Guidesty deelt geen persoonlijke gegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, behalve indien nodig om de door gebruikers gevraagde diensten te leveren.

9. Verboden activiteiten

9.1 Beveiliging en gedrag

Gebruikers mogen zich niet bezighouden met activiteiten die:

 • De veiligheid of werking van de Website of de privacy van andere gebruikers in gevaar brengen;
 • Betrokken zijn bij de overdracht van virussen of schadelijke code;
 • Illegaal, beledigend, lasterlijk of in strijd met de rechten van derden zijn.

10. Wijzigingen in de voorwaarden

10.1 Recht op wijziging

Guidesty behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Website zijn geplaatst, en voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden in.

11. Externe sites

De Website kan links bevatten naar externe sites, waarover Guidesty geen controle heeft. Guidesty is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe sites en wijst aansprakelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

12. Contactpersoon

12.1 Ondersteuning

Gebruikers met vragen of die ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met het Guidesty-team op info@guidesty.com.

13. Algemeen

13.1 Toepasselijk recht

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Den Haag.

Ingangsdatum: 22/04/2024